Ιδιώτες Επενδυτές

Οι πελάτες μας είναι προτεραιότητά μας. Στόχος μας η κάλυψη των αναγκών τους, με εξειδίκευση, ποιότητα και ασφάλεια.

Προϊόντα

Ελληνικές Μετοχές

Είμαστε μια από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές εταιρίες στην Ελλάδα. Προσφέρουμε στους πελάτες μας υψηλή ποιότητα υπηρεσιών από εξειδικευμένα και πιστοποιημένα στελέχη με μακροχρόνια εργασιακή εμπειρία.

Τα προηγμένα τεχνολογικά συστήματα μας, εξασφαλίζουν τη βέλτιστη ποιότητα και εκτέλεση των εντολών των πελατών μας.


Διεθνείς Μετοχές


Σε συνεργασία με κορυφαίες Επενδυτικές Τράπεζες και International Brokers, παρέχουμε στους πελάτες μας πρόσβαση στις περισσότερες ανεπτυγμένες αγορές παγκοσμίως.

ETFs

Στην Εθνική Χρηματιστηριακή παρέχουμε πρόσβαση σε ένα μεγάλο αριθμό ETFs (Exchange Traded Funds) παγκοσμίως.

Τα ETFs είναι αμοιβαία κεφάλαια, τα μερίδια των οποίων διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές (χρηματιστήρια) όπως ακριβώς και οι μετοχές. Τα ETFs μπορούν να αναπαράγουν δείκτες με βάση: Ομόλογα/μετοχές/εμπορεύματα/ νομίσματα, ή να διαχειρίζονται το ενεργητικό τους με βάση συγκεκριμένη επενδυτική στρατηγική (σε μετοχές αξίας, αναπτυξιακές, μεγάλης & μικρής κεφαλαιοποίησης, υψηλής μερισματικής απόδοσης, ανά κλάδο, χώρα, & περιοχή).

Παράγωγα

Το Τμήμα Παραγώγων της εταιρείας μας είναι διαχρονικά στις πρώτες θέσεις σε μερίδιο αγοράς.

Στους πελάτες μας, προσφέρουμε τα εργαλεία και τις τεχνικές για την αντιστάθμιση των θέσεών τους με διάφορα προϊόντα: Μετοχές, Ομόλογα, Εμπορεύματα, Νομίσματα, Επιτόκια και πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα αγορών παγκοσμίως συμπεριλαμβανομένων και των χρηματιστηρίων: Eurex, CME, CBOE, LIFFE, και ICE.

Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος

Προσφέρουμε τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης προϊόντων σταθερού εισοδήματος (Κρατικά & Εταιρικά Ομόλογα) στις περισσότερες αγορές.

Η ομάδα των εξειδικευμένων στελεχών μας, έχει υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και εμπειρίας στην αγορά και παρακολουθεί καθημερινά ένα μεγάλο αριθμό εκδόσεων.

Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών & Κίνδυνοι Χρηματοπιστωτικών Μέσων

Υπηρεσίες

Δέσμευσή μας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών μας.

Εξυπηρέτηση Πελατών

Στην Εθνική Χρηματιστηριακή προτεραιότητά μας είναι η άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Η ομάδα εξυπηρέτησης πελατών, παρέχει υποστήριξη σε θέματα που αφορούν: εικόνα χαρτοφυλακίου, συναλλαγές, χρεώσεις, συμμετοχή σε εταιρικές πράξεις.

Online Υπηρεσίες

Η Επενδυτική μας Πλατφόρμα υποστηρίζει πληθώρα επενδυτικών επιλογών στην τοπική και Διεθνή αγορά.

Στους πελάτες μας προσφέρουμε μεταξύ άλλων: ενημέρωση τιμών σε πραγματικό χρόνο, ενημέρωση για τις συναλλαγές τους μέσω SMS η e-mail, καθώς και δυνατότητα άμεσης τιμολόγησης (straight-through processing).

Η Επενδυτική Πλατφόρμα χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής και υποδομές που προσφέρουν στους πελάτες μας αμεσότητα, ασφάλεια και ταχύτητα διεκπεραίωσης συναλλαγών. Ειδικά η ασφάλεια ενισχύεται με ταυτοποίηση των χρηστών με δύο παράγοντες (two-factor authentication).

Εκκαθάριση & Θεματοφυλακή

Στην Εθνική Χρηματιστηριακή παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες θεματοφυλακής.

Οι Υπηρεσίες θεματοφυλακής για Διεθνείς μετοχές και Ομόλογα καθώς και η εκκαθάριση των παραγώγων παρέχονται από την Εθνική Τράπεζα.

Το Δίκτυό μας

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας διατηρούμε υποκαταστήματα στην Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο Κρήτης.

Λογαριασμοί

Στην Εθνική Χρηματιστηριακή, δίνουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να διαλέξουν μεταξύ διαφορετικών επενδυτικών λογαριασμών ανάλογα με τις ανάγκες τους και το επενδυτικό τους προφίλ.

Βασικός Επενδυτικός Λογαριασμός

Απλός Βασικός επενδυτικός λογαριασμός σε ευρώ
Ο βασικός επενδυτικός λογαριασμός εξυπηρετεί συναλλαγές σε μετοχές (Ελληνικές & Διεθνείς) και αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για οποιοδήποτε άλλου τύπου επενδυτικό λογαριασμό.

Οι συναλλαγές εκκαθαρίζονται σε ευρώ και τα πιστωτικά υπόλοιπα κατατίθενται σε ευρώ.

Επενδυτικός λογαριασμός σε ξένο νόμισμα
Ο επενδυτικός λογαριασμός σε ξένο νόμισμα επιτρέπει συναλλαγές σε προϊόντα Διεθνών Αγορών.

Οι συναλλαγές εκκαθαρίζονται και τα πιστωτικά υπόλοιπα κατατίθενται στο νόμισμα βάσης του λογαριασμού.

Λογαριασμός Πίστωσης (Margin Accounts)

Οι πελάτες μας μπορούν να πραγματοποιήσουν συναλλαγές σε εγχώριες μετοχές με λογαριασμούς πίστωσης με περιθώριο ασφάλισης (βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη πίστωση) χρησιμοποιώντας τις μετοχές του χαρτοφυλακίου τους ως ενέχυρο.

Η εταιρία μας προσφέρει ανταγωνιστικά επιτόκια.

Κοινός Επενδυτικός Λογαριασμός

Ο κοινός επενδυτικός λογαριασμός επιτρέπει τη δημιουργία Κοινής Επενδυτικής Μερίδας (ΚΕΜ).

Οι συνδικαιούχοι ΚΕΜ κατέχουν από κοινού την κυριότητα των αξιών που καταχωρούνται σε αυτήν.

Κάθε συνδικαιούχος μπορεί να κινεί ελεύθερα τον Κοινό Επενδυτικό Λογαριασμό και την ΚΕΜ που συνδέεται με αυτόν ακόμα και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων συνδικαιούχων.

Η ΚΕΜ εξυπηρετεί συναλλαγές για διαπραγμέτευση μόνο σε Ελληνικές μετοχές.