Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Εταιρικές κοινωνικές δράσεις μας είναι η υπόσχεσή μας για ανάπτυξη με τρόπο υπεύθυνο, έμπρακτο και αποτελεσματικό απέναντι τους πελάτες μας, στους εργαζόμενους, την κοινωνία και το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και δραστηριοποιούμαστε.
Στόχος μας είναι μέσα από την συνεχή ανάπτυξη δράσεων το κοινωνικό μας αποτύπωμα να συμβάλλει ουσιαστικά στις ανάγκες της οικονομίας της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.
Οι θέσεις μας απέναντι στους πελάτες μας, τους εργαζόμενους, στην κοινωνία και το περιβάλλον συνοψίζονται στα παρακάτω:

 • Για τους πελάτες μας:
  Οι πελάτες μας είναι προτεραιότητα μας. Η παροχή ποιοτικών και προσωποποιημένων υπηρεσιών είναι η δέσμευση μας απέναντί τους. Παρέχουμε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες και εξυπηρετούμε κάθε έναν προσωπικά. Στόχος μας είναι να χτίσουμε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και σεβασμού προς τις ανάγκες των πελατών μας.
 • Για τους εργαζόμενους:
  Η δύναμη μας είναι οι άνθρωποι μας. Φροντίζουμε να παρέχουμε ένα περιβάλλον που ευνοεί την ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους μέσα από συνεχή εκπαίδευση. Ένα περιβάλλον που παρέχει ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες για όλους. Αξιοκρατία, τιμιότητα, δικαιοσύνη, σεβασμός, συνεργασία, υπευθυνότητα είναι οι αξίες με βάση τις οποίες λειτουργούμε στην καθημερινότητα μας.
 • Για την κοινωνία:
  Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον άνθρωπο και μέσα από ετήσιες δράσεις εθελοντισμού και κοινωνικής φιλανθρωπίας, συνδράμουμε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και στηρίζουμε το έργο αναγνωρισμένων κοινωνικών φορέων και οργανώσεων με έμφαση στις Τοπικές Κοινωνίες και στις ευπαθείς ομάδες συνανθρώπων μας.
 • Για το Περιβάλλον:
  Η προστασία του περιβάλλοντος είναι βασική προϋπόθεση για ένα βιώσιμο μέλλον. Υλοποιούμε δράσεις για την μείωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον. Φροντίζουμε για την ανακύκλωσης υλικών (π.χ. συγκέντρωση σε ειδικούς κάδους χαρτιού, toners, μπαταριών κτλ) με ενεργή συμμετοχή όλων των εργαζομένων.