Διοικητική Ομάδα

Η Διοίκηση της εταιρίας μας, έχει ως κύρια ευθύνη τη στρατηγική και την κατανομή πόρων, τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, τον εσωτερικό έλεγχο και τη διαχείριση κινδύνου.

Αθανάσιος Χρυσαφίδης Διευθύνων Σύμβουλος

Ο θάνος εντάχθηκε στην Εθνική Χρηματιστηριακή τον Ιούλιο του 2015 ως Διευθύνων Σύμβουλος. Η προηγούμενη εμπειρία του περιλαμβάνει θέσεις: Treasurer Bank of Attica, Senior Advisor - capital markets Ernst & young, Deputy Investment Manager Hellenic Investment co.

Ο Θάνος είναι κάτοχος MA in Economics από το City University, ΝΥ.

Ζώης Μπελούμπασης Εκτελεστικός Διευθυντής - Επικεφαλής Πωλήσεων

Ο Ζώης εντάχθηκε στην Εθνική Χρηματιστηριακή το 2007 ως Διευθυντής του τμήματος ιδιωτών επενδυτών και το 2016 ανέλαβε επικεφαλής πωλήσεων (Ιδιωτών & Θεσμικών Πελατών). Προηγουμένως ήταν Διευθυντής του τμήματος πωλήσεων ιδιωτών πελατών στην Π&Κ Χρηματιστηριακή.

Ο Ζώης είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από την ΑΣΟΕΕ.

Λευτέρης Πολυταρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής - Υποστηρικτικών Λειτουργιών

Ο Λευτέρης εντάχθηκε στην Εθνική Χρηματιστηριακή το Φεβρουάριο του 2016 ως Εκτελεστικός Διευθυντής – Ανθρώπινου Δυναμικού και Πληροφορικής και τον Ιανουάριο του 2017 ανέλαβε Εκτελεστικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Λειτουργιών. Η προηγούμενη εμπειρία του περιλαμβάνει: Διευθυντικές θέσεις στον Όμιλο Ελληνικών Χρηματιστηρίων στους τομείς HR & Internal Audit, Manager – Management Consulting Services Ernst & Young, IT Manager Hellenic Investment co., Software Engineer Computer Logic.

Ο Λευτέρης είναι κάτοχος M.Sc. in Computer Science από το Dundee University, UK.

Γιώργος Γκούφας Διευθυντής - Επικεφαλής Πωλήσεων Θεσμικών Πελατών

Ο Γιώργος εργάζεται στην Εθνική Χρηματιστηριακή από το 2008, οπότε και ανέλαβε τη θέση Διευθυντού στο τμήμα Θεσμικών Πελατών. Προηγουμένως εργάστηκε στην Alpha Bank για 7 χρόνια, καλύπτοντας το ίδιο κομμάτι Χρηματιστηριακών εργασιών.

Ο Γιώργος είναι κάτοχος M.Sc. του ISMA Center και οικονομικών από την ΑΣΟΕΕ.