Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει διαδικασίες για την υποβολή επώνυμων ή ανώνυμων αναφορών ή παρατηρήσεων από το προσωπικό της Εταιρείας, τις εταιρείες του Ομίλου ΕΤΕ, καθώς και τους ενδιαφερόμενους τρίτους, σχετικά με αντικανονικές ενέργειες και λογιστικοελεγκτικές πρακτικές μη συμβατές με τη διεθνή πρακτική και τις κείμενες διατάξεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την καθιέρωση και τη διαρκή παρακολούθηση της εφαρμογής των διαδικασιών αυτών οι οποίες διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο των αναφορών ή παρατηρήσεων που λαμβάνονται.

Παρακαλούμε αποστείλατε τις αναφορές σας γραπτά ή ηλεκτρονικά με τους ακόλουθους τρόπους:

Επώνυμες αναφορές

Μέσω επιστολής στη διεύθυνση: Εθνική Χρηματιστηριακή Μονοπρόσωπη ΑΕΠΕΥ, Λ. Αθηνών 128-132 & Ιφιγενείας, 10442 Αθήνα (υπ’ όψιν Κανονιστικής Συμμόρφωσης).

ή μέσω ηλεκτρονικής καταχώρησης πατώντας εδώ


ή μέσω κατ' ιδίαν συνάντησης με τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) της Εθνικής Χρηματιστηριακής, κατόπιν υπονολής σχετικού αιτήματος καλώντας στην γραμμή 210-7720000Ανώνυμες αναφορές

Μπορείτε να καταχωρήσετε ηλεκτρονικά μια ανώνυμη αναφορά πατώντας εδώ. Η Εθνική Χρηματιστηριακή εγγυάται την εξασφάλιση της ανωνυμίας σας καθώς δεν συλλέγεται κανένα στοιχείο ή ηλεκτρονικό αποτύπωμα για την συγκεκριμένη ενέργεια.

Προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για την πορεία της αναφοράς σας ή για τυχόν διευκρινήσεις, διατηρώντας ωστόσο την ανωνυμία σας, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε κάποιο στοιχείο επικοινωνίας μαζί σας (π.χ., email, τηλέφωνο), το οποίο δεν θα αποκαλύπτει την ταυτότητά σας, και εμείς σεβόμενοι την επιθυμία σας για ανωνυμία θα επικοινωνήσουμε, εφόσον χρειαστεί.

Παρακαλούμε ιδιαίτερα οι αναφορές να υποβάλλονται με υπευθυνότητα, καλή πίστη και επαγγελματική συνείδηση.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που, μετά τη λήψη της απάντησης της Εθνικής Χρηματιστηριακής στην αναφορά σας, θεωρήσετε ότι αυτή δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά, τότε μπορείτε να υποβάλετε την αναφορά σας απευθείας στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο Εθνική Αρχή Διαφάνειας - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (www.aead.gr).