Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει διαδικασίες για την υποβολή επώνυμων ή ανώνυμων αναφορών ή παρατηρήσεων από το προσωπικό της Εταιρείας, τις εταιρείες του Ομίλου ΕΤΕ, καθώς και τους ενδιαφερόμενους τρίτους, σχετικά με αντικανονικές ενέργειες και λογιστικοελεγκτικές πρακτικές μη συμβατές με τη διεθνή πρακτική και τις κείμενες διατάξεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την καθιέρωση και τη διαρκή παρακολούθηση της εφαρμογής των διαδικασιών αυτών οι οποίες διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο των αναφορών ή παρατηρήσεων που λαμβάνονται.

Παρακαλούμε αποστείλατε τις αναφορές σας γραπτά ή ηλεκτρονικά με τους ακόλουθους τρόπους:

Επώνυμες αναφορές

Μέσω επιστολής στη διεύθυνση: Εθνική Χρηματιστηριακή Μονοπρόσωπη ΑΕΠΕΥ, Λ. Αθηνών 128-132 & Ιφιγενείας, 10442 Αθήνα (υπ’ όψιν Κανονιστικής Συμμόρφωσης).

ή μέσω ηλεκτρονικής καταχώρησης πατώντας εδώΑνώνυμες αναφορές

Μπορείτε να καταχωρήσετε ηλεκτρονικά μια ανώνυμη αναφορά πατώντας εδώ. Η Εθνική Χρηματιστηριακή εγγυάται την εξασφάλιση της ανωνυμίας σας καθώς δεν συλλέγεται κανένα στοιχείο ή ηλεκτρονικό αποτύπωμα για την συγκεκριμένη ενέργεια.