Υποβολή Σχολίων, Υποδείξεων ή Παραπόνων


Μέσα από τα σχόλια, τις προτάσεις, τις υποδείξεις ή τα τυχόν παράπονά σας, μας βοηθάτε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και να γίνουμε καλύτεροι.

Στόχος μας είναι η άψογη συνεργασία και εξυπηρέτησή σας.

Η Εθνική Χρηματιστηριακή σας παρέχει παρακάτω ειδικό Έντυπο Παραπόνων (φόρμα παραπόνων) το οποίο είναι διαθέσιμο και στα γραφεία της Εταιρίας και των Υποκαταστημάτων.

Τα έγγραφα παράπονα υποβάλλονται:

α) Με παράδοση στα γραφεία της Εταιρίας (Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών)
β) Με αποστολή fax στον αριθμό 210 7720040 (με την σημείωση: Προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών)
γ) Μέσω του δικτύου Υποκαταστημάτων της Εταιρίας
δ) Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση: customer.care@nbgsecurities.com

Διαχείριση Παραπόνων


Η Εθνική Χρηματιστηριακή έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες για την υποβολή παραπόνων και καταγγελιών από τους πελάτες της καθώς και για την κατάλληλη και άμεση διερεύνησή τους, με σκοπό την επίλυση των διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν από την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών. 

Η δυνατότητα υποβολής παραπόνων παρέχεται σε υφιστάμενο ή δυνητικό πελάτη δωρεάν. Το αποτέλεσμα της εξέτασης και η σχετική θέση της Εθνικής Χρηματιστηριακής γνωστοποιείται στους πελάτες / επενδυτές με σαφήνεια σε απλή και κατανοητή γλώσσα εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από τη λήψη του παραπόνου / καταγγελίας λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητάς του.