Εσωτερικός Έλεγχος

Στην Εθνική Χρηματιστηριακή, έχουμε θεσπίσει και διατηρούμε ανεξάρτητη και αποτελεσματική λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου η οποία είναι αρμόδια για:
  • Τη θέσπιση και εφαρμογή προγράμματος εσωτερικού ελέγχου για την εξέταση και αξιολόγηση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων, των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου και των ρυθμίσεων της Εταιρίας
  • Τη διατύπωση συστάσεων με βάση τα αποτελέσματα των εργασιών που πραγματοποιούνται
  • Την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις συστάσεις αυτές
  • Την υποβολή γραπτών εκθέσεων για θέματα εσωτερικού ελέγχου στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας
Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την επαγγελματική πρακτική του Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Standards for the practice of internal Audit).

Κανονιστική Συμμόρφωση

Στην Εθνική Χρηματιστηριακή, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, καθώς και τη φύση και το φάσμα των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουμε στο πλαίσιο αυτών των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, θεσπίζουμε και διατηρούμε μόνιμη, αποτελεσματική και ανεξάρτητη λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης η οποία είναι αρμόδια για την:
  • Παρακολούθηση και την αξιολόγηση σε τακτά χρονικά διαστήματα της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας των μέτρων και των διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί για τον εντοπισμό των κινδύνων από τη μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που υπέχει σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και των ενεργειών στις οποίες προβαίνει για την αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών στην συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της και 
  • Παροχή συμβουλών και συνδρομής στα στελέχη της που είναι υπεύθυνα για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεώσεις της εταιρίας με τον νόμο και τις κανονιστικές αποφάσεις.

Η εταιρεία εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Αρ. Αδείας: 5/120/18.11.1997 και λειτουργεί με βάση τους κανόνες της MiFID II.

Εάν θέλετε να υποβάλετε κάποιο παράπονο παρακαλώ στείλτε το είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση:

compliance@nbgsecurities.com 

ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Εθνική Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ
Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Λ.Αθηνών 128-132 & Ιφιγενείας 
104 42 Αθήνα

Διαχείριση Κινδύνου

Στην Εθνική Χρηματιστηριακή, έχουμε αναπτύξει, εφαρμόζουμε και τηρούμε τις κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων, οι οποίες αναγνωρίζουν τους κινδύνους που αφορούν στις εταιρικές δραστηριότητες, διαδικασίες και συστήματα.

Έχουμε υιοθετήσει αποτελεσματικές μεθοδολογίες, διαδικασίες και μηχανισμούς διαχείρισης κινδύνων σε σχέση με τις δραστηριότητές, τις διαδικασίες και τα συστήματά μας σε συνάρτηση με το επίπεδο ανοχής μας στους κινδύνους.

Αναπτύξαμε και τηρούμε μια ανεξάρτητη μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων η οποία έχει σκοπό την αναγνώριση, την εκτίμηση, τη μέτρηση, την παρακολούθηση και τη διαχείριση των εταιρικών κινδύνων, καθώς και την εφαρμογή των πολιτικών και των διαδικασιών και η οποία παρακολουθεί:

  • Την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των εταιρικών πολιτικών και διαδικασιών
  • Το επίπεδο συμμόρφωσης της εταιρείας και των συσχετιζόμενων με αυτήν προσώπων όσον αφορά στις μεθοδολογίες, στις διαδικασίες και στους μηχανισμούς που έχουν υιοθετηθεί
  • Την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών σε αυτές τις πολιτικές, τις διαδικασίες, τις μεθοδολογίες τους μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της μη συμμόρφωσης των συσχετιζόμενων προσώπων με αυτούς τους μηχανισμούς, στις διαδικασίες και τους μηχανισμούς και της αδυναμίας τους να ακολουθήσουν αυτές τις πολιτικές και τις διαδικασίες