Όροι Χρήσης

Δηλώσεις Αποποίησης
Οι χρήστες που αποκτούν με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στο υλικό το οποίο διατίθεται από την NBG Securities μέσω website, συμφωνούν στην χρήση του εν λόγω υλικού, σύμφωνα με τους πιο κάτω όρους:

Χρήση του Website
Το περιεχόμενο και η δομή του website προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν.2121/93) τα οποία ανήκουν στην NBG Securities ή σε τρίτα μέρη με τα οποία η NBG Securities διατηρεί εν ισχύ έννομη σχέση. Η αναπαραγωγή των πληροφοριών ή δεδομένων που περιέχονται σε αυτά, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των κειμένων (πλήρως ή εν μέρει), εικόνων ή γραφικών, απαγορεύεται χωρίς την ρητή συναίνεση της NBG Securities. 

Τυχόν νόμιμη ή παράνομη μεταγωγή (download) ή με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή μέρους ή όλου του υλικού δεν επιφέρει την μεταβίβαση δικαιωμάτων καθ’ οιονδήποτε τρόπο στον χρήστη που διενεργεί την πράξη αυτή ή σε οποιονδήποτε τρίτο. Ρητώς δε απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταγωγή με ηλεκτρονικό τρόπο, αντιγραφή σε έντυπο μέσο, τροποποίηση, σύνδεση ή άλλη χρήση του website ή μέρους του υλικού που αυτό περιέχει, για οιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή σκοπό δημοσίευσης, χωρίς την ρητή έγγραφη συναίνεση της NBG Securities.

Μή προσφορά
Κανένα μέρος του υλικού που περιέχεται στο website δεν αποτελεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί προσφορά, συμβουλή ή σύσταση για την πραγματοποίηση ή απέκδυση επένδυσης ή πρόσκληση για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής, και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις επαγγελματικές επενδυτικές συμβουλές.

Περιορισμός Ευθύνης
Η NBG Securities δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε θετική, αποθετική ή έμμεση ζημία με αιτία ή εξ αφορμής της πρόσβασης ή χρήσης, του website από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Συνδεόμενα Websites
Ορισμένες από τις συνδέσεις του website με διαδικτυακούς τόπους τρίτων ενδεχομένως να προξενούν την έξοδο από το website. Η NBG Securities δεν έχει επιθεωρήσει τους διαδικτυακούς αυτούς τόπους, δεν αποδέχεται το περιεχόμενό τους ή τις απόψεις οι οποίες αναγράφονται σε αυτούς και δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη της οποίας η ανάληψη ενδεχομένως απαιτηθεί από την πρόσβαση των χρηστών σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους.

Μη Εγγυημένη Απόδοση Επενδύσεων
Η απόδοση των επενδύσεων στο παρελθόν δεν αποτελεί εγγύηση ανάλογης ή καλύτερης απόδοσης στο μέλλον. Η αξία μίας επένδυσης μπορεί είτε να μειωθεί είτε να αυξηθεί και οι επενδυτές ενδεχομένως να μη διατηρήσουν την αξία της αρχικής τουςεπένδυσης.

Τοπικοί Νομικοί Περιορισμοί
Το website δεν απευθύνεται σε πρόσωπα στην περιοχή δικαιοδοσίας των οποίων (λόγω της εθνικότητος, κατοικίας ή άλλης αιτίας), η διαθεσιμότητα του website ή/και η πρόσβαση σε αυτό απαγορεύεται. Απαγορεύεται η πρόσβαση στο και η χρήση του website στα πρόσωπα που εμπίπτουν σε τέτοιες διατάξεις.