Συμβουλευτικές Υπηρεσίες


Στην Εθνική Χρηματιστηριακή προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών Επενδυτικής Τραπεζικής στον τομέα των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων και Συμβουλευτικής Στρατηγικής Ανάπτυξης, που καλύπτουν το σύνολο των αναγκών των πελατών μας σε όλους τους κλάδους.

Εξαγορές & Συγχωνεύσεις

Στην Εθνική Χρηματιστηριακή συνδράμουμε τους πελάτες μας στην επίτευξη των στρατηγικών τους επιδιώξεων και την μεγιστοποίηση της αξίας για τους μετόχους τους μέσω συναλλαγών Εξαγορών και Συγχωνεύσεων. Ενδεικτικά, μέρος των υπηρεσιών μας περιλαμβάνει να:

 • Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας για να κατανοήσουμε τις ανάγκες τους
 • Διερευνούμε οικονομικές και στρατηγικές εναλλακτικές λύσεις που επιτρέπουν στους πελάτες μας να πετύχουν τους στόχους τους
 • Εντοπίζουμε πιθανούς στόχους εξαγοράς ή πιθανούς επενδυτές/αγοραστές
 • Σχεδιάζουμε και διαχειριζόμαστε την κατάλληλη προσέγγιση στους αντισυμβαλλόμενους των πελατών μας
 • Αναπτύσσουμε και προτείνουμε την κατάλληλη δομή συναλλαγής
 • Ηγούμαστε και συντονίζουμε τη διαδικασία διεκπαιρέσωσης (due diligence, ανάλυση αποτίμησης, σύνταξη και οριστικοποίηση νομικών κειμένων και ολοκλήρωση συναλλαγής)
 • Αναλαμβάνουμε ενεργά τη διαχείριση και να συμμετέχουμε στις διαπραγματεύσεις των συναλλαγών
Με την μακροχρόνια υποστήριξη μας οι πελάτες μας αισθάνονται σιγουριά να επιδιώξουν την επίτευξη των στόχων τους.

Ιδιωτικοποιήσεις


Είμαστε αδιαμφισβήτητα η κορυφαία επιλογή συμβούλου στο Ελληνικό πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, αποτελώντας σημείο αναφοράς μέσω της συμμετοχής μας σε συναλλαγές ορόσημο του είδους σε διάφορους κλάδους, οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν την ανάληψη ρόλο Συμβούλου του Ελληνικού Δημόσιου στην ΔΕΗ, τον ΟΠΑΠ., το IBC και τον ΔΑΑ.

'Εκθεση Συμβούλου για το Δίκαιο και Εύλογο του Τιμήματος

Παρέχουμε υπηρεσίες Συμβούλου για το Δίκαιο και Εύλογο του Τιμήματος από χρηματοοικονομική σκοπιά σε Διοικητικά Συμβούλια και Ειδικές Επιτροπές εταιριών σχετικά με το τίμημα επικείμενων συναλλαγών. 

Η μακροχρόνια εμπειρία μας σε αυτόν τον τομέα σε συνδυασμό με την προσέγγιση της ανάλυσής μας προσαρμοσμένη στα δεδομένα της εκάστοτε συναλλαγής, διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Εταιρικές Αναδιαρθρώσεις


Αξιοποιώντας τις γνώσεις μας στην ανάλυση κλάδων και εταιριών καθώς και την κατανόησή μας σε σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα, αναπτύσσουμε καινοτόμες λύσεις για επιχειρήσεις που επιδιώκουν αναδιάρθρωση του ισολογισμού τους.

Γενικές Εταιρικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα εταιρικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε στρατηγικά ζητήματα όπως ενδεικτικά την επισκόπηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, την ανάλυση μερισματικής πολιτικής, και την αξιολόγηση εναλλακτικών στρατηγικών υποστηρίζοντας τους πελάτες μας στην καλύτερη διαχείριση των εργασιών τους.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στις Αγορές Κεφαλαίου


Διαθέτουμε σημαντική εξειδίκευση στη δόμηση και άρτια εκτέλεση συναλλαγών στις αγορές κεφαλαίου.

Παρέχουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη σε κάθε είδους συναλλαγή άντλησης κεφαλαίων συμπεριλαμβανομένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και αναδοχής ενώ οι πελάτες μας απολαμβάνουν τα οφέλη ενός ισχυρού δικτύου πωλήσεων σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, συνεπικουρούμενου από μία εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων με έδρα το Λονδίνο.

Μετοχικές Εκδόσεις

Πρωτογενείς Προσφορές

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες άντλησης κεφαλαίων για εταιρείες που στοχεύουν σε Δημόσια Προσφορά με την εισαγωγή των μετοχών τους στην Ελληνική αγορά ή στην αγορά της Ρουμανίας. 

Συνεργαζόμαστε στενά με τη διοίκηση και τους μετόχους των εταιρειών προκειμένου μεταξύ άλλων να:

 • Κατανοήσουμε σε βάθος τις εργασίες της εταιρίας
 • Αναπτύξουμε τη στρατηγική τοποθέτηση της εταιρείας έναντι των επενδυτών
 • Καθοδηγήσουμε την εταιρία επί των θεμάτων του θεσμικού πλαισίου
 • Συντάξουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα 
 • Παρουσιάσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της εταιρείας για να μεγιστοποιήσουμε την αποτίμησή της
 • Προσελκύσουμε διευρημένη θεσμική επενδυτική κοινότητα
 • Παρακολουθούμε τις χρηματαγορές ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία τήρησης του βιβλίου προσφορών την κατάλληλη περίοδο
 • Παρέχουμε υποστήριξη μετά την εισαγωγή (εκθέσεις εταιρικής ανάλυσης, εταιρικά roadshows κτλ)
Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου - Δευτερογενείς Προσφορές

Παρακολουθούμε στενά τις συνθήκες των αγορών και επιδόσεις εταιρειών, διατηρώντας ενεργό διάλογο με εγχώριους και διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, ώστε να είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για όσους επιθυμούν να προβούν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και τοποθετήσεις μετοχών στις αγορές μέσω δευτερογενούς προσφοράς μετοχών (ιδιωτικές τοποθετήσεις, πακέτα μετοχών κτλ.) και παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνογνωσία στη δόμηση και διαχείρηση των θεμάτων που άπτονται των συναλλαγών.

Εκδόσεις Σταθερού Εισοδήματος

Με τη στήριξη του αντίστοιχου τμήματος μας στο Λονδίνο, στοχεύουμε στο σχηματισμό των βέλτιστων χρηματοδοτικών λύσεων, συμμετέχουμε σε κοινοπρακτικά σχήματα με άλλες διεθνείς τράπεζες και διανέμουμε χρεόγραφα σταθερού εισοδήματος σε μία ευρεία βάση θεσμικών επενδυτών και ιδιωτικής πελατείας. Στο πλαίσιο αυτό, συνδράμουμε τους πελάτες μας σε όλα τα στάδια των συναλλαγών από την προετοιμασία του σχετικού νομικού, κανονιστικού και προωθητικού υλικού έως την εκτέλεση της συναλλαγής με την διάθεση των χρηματοικονoμικών προϊόντων στους επενδυτές.

Εταιρικά ομόλογα

Διαθέτουμε σημαντική τεχνογνωσία στη δόμηση και οργάνωση εταιρικών ομολόγων όλων των τύπων με στόχο την κάλυψη των αναγκών των πελατών μας, εκμεταλλευόμενοι τις τρέχουσες συνθήκες και τάσεις της αγοράς.

Private Placements

Διοργανώνουμε χρηματοδοτήσεις για επιχειρήσεις που δεν έχουν πρόσβαση στην επενδυτική αγορά ομολόγων ή σε περιπτώσεις που η τραπεζική αγορά δεν παρέχει τις βέλτιστες προϋποθέσεις δανεισμού, μέσω δανειακών προϊόντων ιδιωτικής τοποθέτησης, μία αγορά που αποκτά αυξανόμενη σημασία για επιχειρήσεις που αποζητούν χρηματοδότηση όσο η παρατηρούμενη μείωση της δυνατότητας των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών τραπεζών να παρέχουν επιχειρηματικές πιστώσεις συνεχίζεται.

Χρεόγραφα συνδεδεμένα με μετοχές και τιτλοποιήσεις

Έχουμε εκτενή εμπειρία σε σημαντικό αριθμό συναλλαγών χρεογράφων συνδεδεμένων με μετοχές καθώς και τιτλοποιήσεων επί Ελληνικών τίτλων, και αυτό μας καθιστά σε πλεονεκτική θέση για να εκμεταλλευτούμε τις όποιες ευκαιρίες δοθούν όταν οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν.

Δημόσιες Προτάσεις

Καταλαμβάνουμε ηγετική θέση στις Δημόσιες Προτάσεις έχοντας συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό, μεγάλης αξίας και σύνθετης δομής συναλλαγές. Σε κάθε συναλλαγή, από κοινού με την ΕΤΕ, προσφέρουμε όλο το φάσμα υπηρεσιών αναλαμβάνοντας πολλαπλούς ρόλους:

Σύμβουλος του Προτείνοντα
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στη δομή και την εκτέλεση της συναλλαγής
 • Προετοιμασία των εγγράφων προσφοράς
 • Συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
 • Διαχείριση της διαδικασίας για την ομαλή εκτέλεση της συναλλαγής
Διαχειρίστρια Τράπεζα
 • Παροχή δικτύου καταστημάτων της ΕΤΕ για τη διανομή των Δηλώσεων Αποδοχής και την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης
 • Συνεργασία με το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων για τη μεταφορά των προσφερόμενων μετοχών και την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης
 • Παροχή υπηρεσιών Πιστωτικού Ιδρύματος (επιστολή εξασφαλίσεων κεφαλαίων)
Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες
 • Εκτέλεση χρηματιστηριακών συναλλαγών και εντολών αγοράς από τον Προτείνοντα
 • Εκτέλεση εντολών για πακέτα μετοχών
 • Ανάλυση των τάσεων της αγοράς

Σύμβουλος της Εταιρίας Στόχου

 • Σύνταξη της Έκθεσης Χρηματοοικονομικού Συμβούλου που συνοδεύει την αιτιολογική γνώμη του ΔΣ της εταιρείας Στόχου σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση
Συναλλαγές Ορόσημο
/files/transaction_logos/dei.jpg
DEH
Financial Advisor to PPC in relation to IPTO's
ownership unbundling and sale
of a 24% stake to strategic investor
/files/transaction_logos/ADMHE.png
 
2017
/files/transaction_logos/el.tex.jpg
ΕΛ.ΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ
Sole Bookrunner, lead underwriter & joint advisor to ELTECH Anemos Initial Public Offering
  € 35.1 million
2014
/files/transaction_logos/hellenic-republic-asset.jpg
HRADF
Financial Advisor to the Hellenic Republic Asset Development Fund on the sale of 33% stake to EMMA DELTA
/files/transaction_logos/opap.jpg
  € 712 million
2013
/files/transaction_logos/hellenic-coca-cola.jpg
COCA-COLA HBC AG
Tender Agent to Coca-Cola HBC AG regarding the Voluntary Exchange Offer for Coca Cola Hellenic and Listing on the LSE
  € 7.6 billion
2013